GRANTOVÝ PROGRAM MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD

Dr. ŽIVODA

 
Grantový program Dr. Živoda je finančně podporován Plzeňským krajem. Děkujeme.

Logo PK 

 

Podmínky pro předkládání žádostí

JARNÍ KOLO ROKU 2022

schválené Výborem partnerství

MAS Kraj živých vod dne 22. 3. 2022

 

Grantový program Dr. ŽIVODA je připravován a realizován ve spolupráci MAS Kraj živých vod a obcí i významných firem sídlících na jejím území a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu. Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež a zároveň zvýšit zájem dětí a mládeže o dění v jejich obci i kraji a podpořit sounáležitost s územím.

 

Vyhlášení programu: 1. 4. 2022

Uzávěrka příjmu žádostí: 30. 4. 2022

Podpořeny budou projekty, které se realizují od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

 

MAS Kraj živých vod podporuje aktivity fyzických osob, neziskových organizací i veřejných subjektů na území MAS Kraj živých vod v následujících oblastech:

 

1) NAZDAR KAŠPAR

Podporovány budou konkrétní akce iniciované a realizované různými skupinami mládeže ve věku 15 30 let. Může se jednat např. o dobrovolnické brigády na údržbu drobných památek či vytváření míst pro setkávání mladých, umělecké workshopy, kulturní a sportovní aktivity, exkurze, soutěže, volnočasové aktivity apod. Cílem je podpořit zájem mládeže o region, kde žijí a povzbudit ji k vlastní angažovanosti v jeho rozvoji. Veškeré aktivity musí být realizovány dobrovolnicky.

Poskytnutou podporu lze využít na pořízení materiálu, drobného vybavení a honoráře lektorů a účinkujících v přímé souvislosti s danou iniciativou.

O podporu ve výši 3 10 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 let,  neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží a příspěvkové organizace obcí.

 

2) DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Podporováno bude zapojování odborníků do přípravy a realizace projektů, pořádání architektonických, uměleckých a ideových soutěží, spolupráce se studenty vysokých škol apod. Může se jednat např. o spolupráci s architekty, konstruktéry, designéry a dalšími zkušenými odborníky, jejichž vstup do řešení daného problému přinese nové nápady, vhodnější řešení apod., ať už se jedná např. o řešení úprav veřejných prostranství v obci, návrh orientačního systému či design produktu. Cílem je podpořit využívání konzultací s odborníky na danou problematiku a jejich přirozené zapojení při řešení problémů a tím zvýšení kvality práce místních subjektů.

Poskytnutou podporu lze využít na honorář odborníka, případně pokrytí souvisejících nákladů (cestovné, tlumočení, tisk podkladů, výroba makety navrženého řešení, …).

O podporu ve výši 3 10 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace nebo příspěvkové organizace obcí.

 

3) VESELÁ KOPA

Podporovány budou vybrané kulturní a sportovní akce přístupné široké veřejnosti v rámci širšího okolí (nikoliv akce vyloženě lokálního charakteru – poutě, dětské dny apod.). Může se jednat např. o různé slavnosti, festivaly, turnaje apod. Cílem je zvýšit kvalitu pořádaných akcí regionálního významu.

Poskytnutou podporu lze využít na honorář účinkujících nebo služby pro technické zajištění akce.

O podporu ve výši 3 10 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku od 18 let, neziskové organizace, zabývající se kulturou a sportem a příspěvkové organizace obcí.

 

4) VRABEC V HRSTI

Podporován bude nákup neinvestičního vybavení pro činnost neziskových organizací. Může se jednat např. o stejnokroje, kostýmy, sportovní náčiní, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, nářadí apod. Cílem je vytvořit lepší podmínky pro činnost místních neziskových organizací.

Poskytnutou podporu lze využít na pořízení schváleného neinvestičního vybavení, které bude v majetku dané organizace.

O podporu ve výši 3 10 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace (nikoliv příspěvkové organizace) a jednotlivci (fyzické osoby).

 

VHODNÍ ŽADATELÉ O PODPORU

NNO nadace, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace

PO příspěvkové organizace obcí

FO fyzické osoby u programů Nazdar Kašpar, Veselá kopa a Vrabec v hrsti

 

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ

Finanční podpora v rámci grantového programu může být udělena pouze akcím, které budou realizovány na území MAS Kraj živých vod (území měst a obcí: Kolová, Stanovice, Bochov, Stružná, Žlutice, Krásné Údolí, Útvina, Toužim, Teplička, Bečov nad Teplou, Chodov, Otročín, Mnichov, Prameny, Teplá, Ovesné Kladruby, Bezvěrov, Úterý, Krsy, Úněšov, Všeruby, Zahrádka, Nevřeň).

 

ROZPOČET PROGRAMU

V jarním kole roku 2022 bude rozděleno celkem 135.000 Kč

Jarní kolo roku 2022 finančně podpořili: Plzeňský kraj 50 000 Kč • Svazek obcí Slavkovský les 20 000 Kč • Město Žlutice 20 000 • Úněšovský statek a.s. 10 000 Kč • Probitas s.r.o., Teplá 5 000 Kč • Václav Škalda, Bezvěrov 5 000 Kč • Olga Haláková, Bečov 5 000 Kč • Petr Bečaver, Krsy 3 000 Kč • Martin Klepal, Teplá 3 000 Kč • Truhlářství VERO, Teplá 3 000 Kč • Jiřina Vladařová, Ovesné Kladruby 3 000 • Miroslav Vlažný, Úterý 2 000 Kč • Marie Nechutná, Úněšov 2 000 Kč • Jan Veselovský, Teplá 2 000 Kč • MAS Kraj živých vod 2 000 Kč

 

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Výše příspěvku z grantového programu může činit maximálně 10.000 Kč pro 1 žádost.  Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost v každé oblasti podpory. Příspěvek může krýt až 100 % celkových nákladů organizované akce.

Příspěvek může být využit pouze na úhradu podporovaných výdajů uvedených výše. Příspěvek nesmí být použit na běžné provozní výdaje (např. provoz kanceláře, telefonní poplatky apod.). Vyplacení podpory bude provedeno po podepsání smlouvy.

 

JAK O PODPORU POŽÁDAT A JAKÉ DALŠÍ PODMÍNKY JE TŘEBA SPLNIT?

Žádosti se podávají na základě veřejně vyhlášené výzvy. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři výhradně elektronickou cestou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Každý žadatel může v daném kole předložit pouze jednu žádost v každé oblasti podpory. V případě nejasností vyzve pracovník MAS zástupce žadatele k doplnění. Předložené žádosti posoudí devítičlenný Výbor partnerství MAS a rozhodne o jejich případné podpoře. Výsledek řízení bude žadateli oznámen e-mailem a bude zveřejněn na internetových stránkách MAS. Předkladatelé žádostí navržených k podpoře budou následně vyzváni k podpisu smlouvy, ve které budou stanoveny další podmínky využití grantu.

Nelze podpořit již realizovaný projekt nebo akci, která již proběhla. Samotná akce může být realizována v termínu stanoveném ve výzvě. V tomto období musí být také uhrazeny všechny výdaje, na které je příspěvek poskytnut. Do 30 kalendářních dnů po ukončení akce musí být předložena také krátká závěrečná zpráva o využití poskytnuté podpory na předepsaném formuláři, vč. kopií dokladů a fotodokumentace, nejpozději však do 31.1. 2023.

Žadatel zajistí odpovídajícím způsobem zveřejnění informace o podpoře z grantového programu MAS Kraj živých vod minimálně uvedením loga organizace na všech souvisejících materiálech. V případě žadatele z Plzeňského kraje bude ještě na všech souvisejících materiálech uvedeno logo Plzeňského kraje, který grantový program na svém území finančně podporuje. MAS se bude částečně podílet na propagaci výstupu podpořené aktivity – na způsobu se vždy individuálně dohodne žadatel s pracovníkem MAS.

 

Formulář Žádost o podporu

Formulář Závěrečná zpráva o využití poskytnuté podpory

 

KONTAKTNÍ OSOBY / INFORMACE

Kamila Prchalová, tel. 602 414 884

Mgr. Martina Turková, tel. 720 293 803

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

0
0
0
s2sdefault