Menu
MAS KRAJ ŽIVÝCH VOD, z.s.
Kraj živých vodmístní akční skupina

Dr.ŽIVODA

 

Grantový program MAS Kraj živých vod Dr. ŽIVODA 

OBLASTI PODPORY NA CO LZE PODPORU POSKYTNOUT A KDO O NI MŮŽE ŽÁDAT?

Grantový program Dr. ŽIVODA je připravován a realizován ve spolupráci MAS Kraj živých vod a obcí i významných firem sídlících na jejím území a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu. Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež a zároveň zvýšit zájem dětí a mládeže o dění v jejich obci i kraji a podpořit sounáležitost s územím.

 

Seznam podpořených projektů v GP Dr. Živoda v roce 2024

 

Tento projekt finačně podpořil : 

Karlovarský kraj

Plzeňský kraj

MAS Kraj živých vod podporuje aktivity fyzických osob, neziskových organizací i veřejných subjektů na území MAS Kraj živých vod v následujících oblastech:

NAZDAR KAŠPAR

Podporovány budou akce iniciované a realizované různými skupinami mládeže ve věku 15 - 30 let. Může se jednat např. o dobrovolnické brigády na údržbu drobných památek či vytváření míst pro setkávání mladých, umělecké workshopy, kulturní a sportovní aktivity, exkurze, soutěže, volnočasové aktivity apod. Cílem je podpořit zájem mládeže o region, kde žijí a povzbudit ji k vlastní angažovanosti v jeho rozvoji. Veškeré aktivity musí být realizovány dobrovolnicky.

Poskytnutou podporu lze využít na pořízení materiálu, drobného vybavení a honoráře lektorů a účinkujících v přímé souvislosti s danou iniciativou.

V Karlovarském kraji o podporu ve výši 3-30 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 letneziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží a příspěvkové organizace obcí.

V Plzeňském kraji o podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku 15 – 30 letneziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží a příspěvkové organizace obcí.

 

DOBRÁ RADA NAD ZLATO

Podporováno bude zapojování odborníků do přípravy a realizace projektů, pořádání architektonických, uměleckých a ideových soutěží, spolupráce se studenty vysokých škol apod. Může se jednat např. o spolupráci s architekty, konstruktéry, designéry a dalšími zkušenými odborníky, jejichž vstup do řešení daného problému přinese nové nápady, vhodnější řešení apod., ať už se jedná např. o řešení úprav veřejných prostranství v obci, návrh orientačního systému či design produktu. Cílem je podpořit využívání konzultací s odborníky na danou problematiku a jejich přirozené zapojení při řešení problémů a tím zvýšení kvality práce místních subjektů.

Poskytnutou podporu lze využít na honorář odborníka, případně pokrytí souvisejících nákladů (cestovné, tlumočení, tisk podkladů, výroba makety navrženého řešení, …).

V Karlovarském kraji o podporu ve výši 3-30 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace nebo příspěvkové organizace obcí.

V Plzeňském kraji o podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace nebo příspěvkové organizace obcí.

 

VESELÁ KOPA

Podporovány budou vybrané kulturní a sportovní akce přístupné široké veřejnosti v rámci širšího okolí. Může se jednat např. o různé slavnosti, festivaly, turnaje apod. Cílem je zvýšit kvalitu pořádaných akcí regionálního významu.

Poskytnutou podporu lze využít na honorář účinkujících nebo služby pro technické zajištění akce.

V Karlovarském kraji o podporu ve výši 3-30 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku od 18 let, neziskové organizace, zabývající se kulturou a sportem a příspěvkové organizace obcí.

V Plzeňském kraji o podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat jednotlivci (fyzické osoby) ve věku od 18 let, neziskové organizace, zabývající se kulturou a sportem a příspěvkové organizace obcí.

 

VRABEC V HRSTI

Podporován bude nákup neinvestičního vybavení pro činnost neziskových organizací. Může se jednat např. o stejnokroje, kostýmy, sportovní náčiní, výtvarné pomůcky, hudební nástroje, nářadí apod. Cílem je vytvořit lepší podmínky pro činnost místních neziskových organizací.

Poskytnutou podporu lze využít na pořízení schváleného neinvestičního vybavení, které bude v majetku dané organizace.

V Karlovarském kraji o podporu ve výši 3-30 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace jednotlivci (fyzické osoby)

V Plzeňském kraji o podporu ve výši 3-10 tis. Kč mohou žádat neziskové organizace jednotlivci (fyzické osoby)

 

VŠUDE DOBŘE, DOMA NEJLÍP

Podporovány budou komunitní aktivity v obcích, vybrané kulturní, společenské a sportovní akce ve spolupráci s místními spolky (nikoliv akce vyloženě lokálního charakteru – poutě, dětské dny apod.). Může se jednat např. o společné exkurze, přednášky, osvětové aktivity, společné brigády, propagační a prezentační aktivity obce. Cílem je širší zapojení komunity do života v obcích a prezentace obce a MAS Kraj živých vod.

O podporu ve výši 3-30 tis. Kč mohou žádat obce, přísp. organizace obcí a svazky obcí pouze z Karlovarského kraje.

 

VHODNÍ ŽADATELÉ O PODPORU

NNO - nadace, spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace 1,2,3,4

PO - příspěvkové organizace obcí 1,2,3,5

FO - fyzické osoby 1,3,4

OBCE - 5

 

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ

Finanční podpora v rámci grantového programu může být udělena pouze akcím, které budou realizovány na území MAS Kraj živých vod (území měst a obcí: Kolová, Stanovice, Bochov, Stružná, Žlutice, Krásné Údolí, Útvina, Toužim, Teplička, Bečov nad Teplou, Chodov, Otročín, Mnichov, Prameny, Teplá, Ovesné Kladruby, Bezvěrov, Úterý, Krsy, Úněšov, Všeruby, Zahrádka, Nevřeň)

ROZPOČET PROGRAMU

V roce 2024 bude rozděleno celkem 750 000  Kč. 

 

FINANCOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

Výše příspěvku z grantového programu může činit maximálně 30.000 Kč pro 1 žádost.  Jeden žadatel může předložit pouze jednu žádost v každé oblasti podpory. Příspěvek může krýt až 100 % celkových nákladů organizované akce. Příspěvek může být využit pouze na úhradu podporovaných výdajů uvedených výše. Příspěvek nesmí být použit na běžné provozní výdaje (např. provoz kanceláře, telefonní poplatky apod.). Vyplacení podpory bude provedeno po podepsání smlouvy.

 

JAK O PODPORU POŽÁDAT A JAKÉ DALŠÍ PODMÍNKY JE TŘEBA SPLNIT?

Žádosti se podávají na základě veřejně vyhlášené výzvy. Žádosti se předkládají na předepsaném formuláři výhradně elektronickou cestou na adresu krajzivychvod@seznam.cz.

Každý žadatel může v daném kole předložit pouze jednu žádost v každé oblasti podpory. V případě nejasností vyzve pracovník MAS zástupce žadatele k doplnění. Předložené žádosti posoudí devítičlenný Výbor partnerství MAS a rozhodne o jejich případné podpoře. Výsledek řízení bude žadateli oznámen e-mailem a bude zveřejněn na internetových stránkách MAS. Předkladatelé žádostí navržených k podpoře budou následně vyzváni k podpisu smlouvy, ve které budou stanoveny další podmínky využití grantu. Akce musí být realizovány v termínu stanoveném ve výzvě. V tomto období musí být také uhrazeny všechny výdaje, na které je příspěvek poskytnut. Do 30 kalendářních dnů po ukončení akce musí být předložena také závěrečná zpráva o využití poskytnuté podpory na předepsaném formuláři, vč. kopií dokladů a fotodokumentace, nejpozději však do 31.12. 2024. 

V případě, že projekt nebude realizován je žadatel povinen o této skutečnosti informovat kancelář MAS Kraj živých vod nejpozději do 15.11.2024.

V případě nedodržení lhůt k vyúčtování nebudou projekty žadatele v následujících dvou letech podpořeny z grantového programu Dr. Živoda.

Žadatel zajistí odpovídajícím způsobem zveřejnění informace o podpoře z grantového programu MAS Kraj živých vod minimálně uvedením loga organizace na všech souvisejících materiálech.

V případě žadatele z Plzeňského kraje bude na všech souvisejících materiálech uvedeno logo Plzeňského kraje, který grantový program na svém území finančně podporuje.

V případě žadatele z Karlovarského kraje bude na všech souvisejících materiálech uvedeno logo Karlovarského kraje, který grantový program na svém území finančně podporuje.

 

MAS se bude částečně podílet na propagaci výstupu podpořené aktivity – na způsobu se vždy individuálně dohodne žadatel s pracovníkem MAS.

 

KONTAKTNÍ OSOBY / INFORMACE

Kamila Prchalová                  Mgr. Martina Turková           Ing. Jiří Šindelář
Tel.: 602 414 884                   Tel.: 720 293 803                   Tel.: 736 642 792                

mail.: krajzivychvod@seznam.cz

 

Formuláře:

Žádost o podporu GP Dr.ŽIVODA 2024

Závěrečná zpráva GP Dr.Živoda 2024 

Pravidla GP Dr.Živoda 2024 

 

Grantový program Dr.ŽIVODA je připravován již od roku 2017 a realizován ve spolupráci MAS Kraj živých vod a obcí i významných firem sídlících na jejím území a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu. Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež a zároveň zvýšit zájem dětí a mládeže o dění v jejich obci i kraji a podpořit sounáležitost s územím.

 

Dr.ŽIVODA

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
déšť 25 °C 16 °C
neděle 21. 7. slabý déšť 27/16 °C
pondělí 22. 7. slabý déšť 22/15 °C
úterý 23. 7. slabý déšť 19/12 °C

Partneři

Publicita