LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V BEČOVSKÉ BOTANICKÉ ZAHRADĚ

1. turnus 7. – 10. 7. 2020

Počet dětí: 22

Program tábora:

7. 7. 2020

První turnus LPT v Bečovské botanické zahradě byl lektory zaměřen v rámci celotáborové hry na poznávání zemí Slovenska, Madagaskaru a Nepálu. Během seznamovacích a pohybových her se rozdělili do třech týmů. Během plnění úkolů se dozvěděli něco málo o své zemi, kterou budou následně po celou dobu tábora reprezentovat. V závěru dne si každý tým vyrobil týmovou vlajku.

8. 7. 2020

Druhý den byl zahájen programem zaměřeným na Madagaskar. Dopolední program obsahoval přednášku pracovníka ZOO Plzeň, který dětem přivezl i ukázku drobných živočichů, kteří jsou přímo z dané země. Bylo možné se o  této  zemi dozvědět něco zajímavého z pohledu  vědeckého  pracovníka, který se věnuje ochraně přírody a zemi poznává z jiného pohledu než běžný turista.  V odpoledním programu se účastníci zapojili do přípravy hudebně tanečního představení na motivy filmu „Madagaskar“ I Like To Move It.

9. 7. 2020

Třetí den byl zaměřen na poznávání našeho regionu, přijeli za námi animátoři z Cesty z města a seznámili nás s krásami Slavkovského lesa, ukázali nám, jak vypadal region před válkou, když byl více osídlen. Seznámili jsme ses také s historií Bečovské botanické zahrady a její významnou funkcí v minulém století. Odpoledne byla připravena aktivní poznávací hra po botanické zahradě, která seznámila děti s historií a krásami našeho regionu.

10. 7. 2020

Poslední den se věnoval poznání Nepálu. V rámci celodenní expedice na nejvyšší vrchol Mount Everest (sopka Homolka), která  je dominantou místní  oblasti Bečovska, se jednotlivé  týmy v rámci  vědomostní hry postupně seznamovaly s Nepálem, s jeho  kulturou a zvyky. V rámci celodenního výletu si mohli vyzkoušeli připravit založit vysokohorský kemp a uvařit v přírodě oběd. Na konci výpravy je čekala zasloužená odměna v podobě drobných upomínkových předmětů.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2019 becov2 1 2020becov2a
2020becov3 2020becov4

2. turnus 20. – 24. 7. 2020

Počet dětí: 17

Program tábora:

20. 7. 2020

Po představení celkového programu příměstského tábora a organizačních pokynů jsme společně zorganizovali seznamovací hry, tak aby i ti, co se neznali, se společně seznámili. Pro děvčata bylo následně připraveno vyrábění, pro chlapce fotbalový zápas.  Poté jsme vyrazili poznávat historii i současnost Bečova nad Teplou, včetně přírodních i kulturních hodnot. Vyrazili jsme z botanické zahrady kolem řeky Teplé, Staré pošty a nádraží na bývalý židovský hřbitov. Po cestě jsme si všímali různých zajímavostí, se kterými byli účastníci seznamováni. Pro táborníky byly připraveny kopie historických materiálů (plánů a pohledů) se kterými se následně pracovalo přímo v terénu. Jednotlivé skupinky měly za úkol provést porovnání historických fotografií se skutečností – co zůstalo, co se změnilo, co už není, co naopak přibylo. Na židovském hřbitově jsme si řekli o historii židovského osídlení i o osudech bečovského židovského obyvatelstva. Na velkoformátové papíry jsme se snažili přenést nápisy z náhrobků a pomocí překladače jsme se pokusili přeložit sdělení z náhrobků. Na židovském hřbitově jsme se rozdělili do malých skupinek a společně jsme prozkoumali štolu v Novoveské ulici. Naši lektoři táborníky seznámil jak s geologicí, tak i hornickou minulostí regionu. Ve štole jsme pak pozorovali živočichy vázané na podzemní prostory. Po obědě jsme si prohlédli různé přírodniny z Ekocentra Bečovská botanická zahrada a zkoumali bezprostřední okolí botanické zahrady. Následoval sportovní program včetně osvěžení v Korunním rybníku. Na závěr programu jsme si udělali společné sezení s rekapitulací získaných informací.

21. 7. 2020

Ráno po rozcvičce byla připravena beseda s pracovníkem Muzea Karlovy Vary s Mgr. Lukášem Svobodou na téma Židé v Bečově a okolí. Společně jsme se zúčastnili transferu a instalace objevených židovských kamenů ze zaniklého židovského hřbitova v Útvině na hřbitov v Bečově. Po přednášce v plenéru jsme vyrazili do města, kde jsme prošli bývalou židovskou čtvrtí, nahlédli do kovářského muzea, prohlédli si centrum města včetně opětovného porovnání fotografií. S paní Oľgou Halákovou jsme navštívili kostel sv. Jiří a farskou zahradu. Pak jsme se vydali po zelené turistické značce k Bečovským lesním rybníkům, kde jsme si připravili oběd a zahráli mnoho her spojených s tábornickými dovednostmi. Úspěšně proběhla soutěž o výrobu domečků pro skřítky. Protože jsme byli blízko katastru Města Krásné Údolí, seznámili jsme se s jeho historií i současností. Cestou zpět jsme za zpěvu a her pozorovali přírodní krásy okolí Bečovského potoka. Na závěr programu jsme si udělali společné sezení s rekapitulací získaných informací.

22. 7. 2020

Středa byla věnována poznání obce Otročín. Několik účastníků tábora v Otročíně a v jeho okolí žije. Vojtěch Bartoň a Marie Kohoutková si pro táborníky připravili spoustu zajímavostí o Otročínu včetně obrazových podkladů. Protože se na Otročínsku nacházelo několik mlýnů a protože bylo krásné letní počasí, vyzkoušeli jsme si práci mlynáře – vodohospodáře. V přítoku Korunního rybníka jsme si vytvořili náhony a vodní kola. Následně jsme po obědě strávili krásný čas koupáním a vodními hrátky v Korunním rybníce a brouzdáním v řece, kde jsme pozorovali život (ryby, raky, hmyz). Na závěr programu jsme si udělali společné sezení s rekapitulací získaných informací.

23. 7. 2020

Ve čtvrtek nám v Bečovské botanické zahradě zajistila Animační program výtvarnice a keramička Stanislav Tučková z Olešovic. Nejprve nám představila obec Úterý a jeho okolí včetně činnosti tamního spolku Bart. Následně jsme se pustili do výroby batikovaných obrazů voskovou technikou. Každý si nejprve navrhl svůj motiv a následně se pod vedením lektorky pracovalo. Bylo příjemné pozorovat, jak si táborníci vzájemně pomáhali a radili. V přestávkách výtvarné činnosti jsme nakrmili ryby v sádkách, hráli hry a sportovali. Na slunci naše výtvory poměrně rychle schnuly, takže ještě než se šlo domů, byl vidět výsledek celodenní výtvarné činnosti. Krásný výsledek. Na závěr programu jsme si udělali společné sezení s rekapitulací získaných informací.

24. 7. 2020

Závěrečný den příměstského tábora byl věnován hudebnímu workshopu. Nicméně i tento den byli táborníci seznámeni s územním rozsahem MAS Kraj živých vod a s hodnotami tohoto území. Každý se vyjádřil, kde to má nejraději, co se mu zde nejvíce líbí i to co by rád změnil. V rámci hudebního workshopu táborníci obdrželi řadu různých hudebních nástrojů, případně si je sami vyrobili. Během dne pak připravili komponované vystoupení spojené jak s hudbou tak i tancem a pohybovým uměním. Snaha táborníků byla obdivována i běžnými návštěvníky zahrady. Před skončením tábora byli pozváni rodiče i prarodiče a táborníci se pochlubili tím, co během týdne zažili, co se naučili a také co vyrobili a to nejen sami, ale společnou prací a spoluprací.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2020becov21 2019 becov2 2a
2019 becov2 3a 2020becov24

3. turnus 24. – 28. 8. 2020

Počet dětí: 20

Program tábora:

24. 8. 2020

Po představení celkového programu příměstského tábora a organizačních pokynů jsme společně zorganizovali seznamovací hry, tak aby i ti, co se neznali, se společně seznámili. Pro děvčata bylo následně připraveno vyrábění, pro chlapce sportovní aktivity. Pondělní program byl věnován Bečovu v dávné historii, táborníci se seznámili se zakládacími listinami. Zajímavou soutěží bylo nakreslení městského znaku podle heraldického popisu. Poté jsme ve spolupráci s neziskovou organizací PROTEBE live seznámili táborníky s historií výroby papíru, a zároveň jsme si jej i sami vyrobili. Papírovou hmotu jsme navíc ozdobili květy z Bečovské botanické zahrady. Vzniklo tak velice krásné dílo a vzpomínka na tento den. Přestože již nebylo příliš velké horko na koupání, i tak jsme strávili část dne u Korunního rybníka, kdy jsme společně vylovili největšího kapra (70 cm), kterého jsme si prohlédli a opět pustili. Také jsme se věnovali badatelské činnosti ve skleníku (výsevy rychle klíčících rostlin a jejich pozorování). Na závěr programu jsme si udělali společné sezení s rekapitulací získaných informací.

25. 8. 2020

Tento den byl věnován celodennímu terénnímu výletu po Krajinné památkové zóně Bečovsko. Po značených i neznačených cestách jsme vystoupali až na Homolku. Po cestě bylo připraveno několik her, kvízů a poznávaček. Z Homolky jsme šli ke Katovně, kde jsme si společnými silami uvařili. Prošli jsme se jak na Šibeniční, tak i Zlatý vrch. Celou dobu se lektoři snažili zaujmout táborníky informacemi i hrami.  Po návratu do botanické zahrady byly připraveny neformální aktivity a hry. Přestože se všichni těšili na koupání, teplota však nebyla taková, aby se příjemně koupalo. Na závěr programu jsme si opět v botanické udělali společné sezení s rekapitulací získaných informací.

26. 8. 2020

Na středeční ráno byla připravena v nově vznikající učebně na sádkách přednáška historika Muzea Karlovy Vary Mgr. Jana Nedvěda na téma „Němci, Židé a Češi v Karlovarském kraji“. Přednáška zaznamenala u většiny dětí úspěch o čemž svědčila i diskuze. Táborníci si rádi prohlédli i materiály, které pan historik přinesl. Protože jsme dlouho seděli a povídali, tak jsme před svačinou sportovali na hřišti. Po svačině jsme vyrazili na procházku Bečovem a opět navštívili židovský hřbitov a tajemnou štolu. Po návratu do botanické zahrady jsme se věnovali badatelské činnosti ve skleníku (výsevy rychle klíčících rostlin a jejich pozorování). Na odpoledne jsme měli domluvené kytaristy k ohni a při táboráku jsme si zazpívali trampské písničky.  Na závěr programu jsme si udělali společné sezení s rekapitulací získaných informací.

27. 8. 2020

Ve čtvrtek za námi do Bečovské botanické zahrady byl zaměřený na výtvarné vyrábění. Tentokrát byl výtvarný den zaměřen na linoryt a následné textilní zdobení. V nové učebně na sádkách všichni táborníci s velkým úsilím, nasazením a snahou ryli a lisovali. Každý dostal tričko svojí velikosti, na které následně vyrytý motiv přenesl a udělal tak zcela originální výrobek. V přestávkách výtvarné činnosti jsme nakrmili ryby v sádkách, hráli hry a sportovali. Na závěr programu jsme si udělali společné sezení s rekapitulací získaných informací.

28. 8. 2020

Závěrečný den příměstského tábora byl věnován Animačnímu programu - hudebnímu workshopu. V rámci workshopu táborníci obdrželi řadu různých atypických hudebních nástrojů, případně si hudební nástroje vyrobili sami. Během dne se táborníci věnovali alternativní hudbě, tanci i pohybovým uměním. Před skončením tábora jsme si všichni dohromady sedli do kruhu a navzájem si sdělili pocity, nápady a připomínky. Tentokrát jsme rodiče nezvali, výrobky z tábora si každý odnesl domů. Zhodnotili jsme pěstitelské pokusy s rychle klíčícími rostlinami. Svačina byla nachystána v učebně, kde byl pro děti připravena závěrečná rozlučková diskotéka.

Děti se každý den sešly mezi 8.00 – 8.30 a odcházely od 16.30 do 17.00 hod dle potřeb rodičů.

2020becov31 2020becov32
2020becov33 2020becov34
PlakatBecov

 

0
0
0
s2sdefault